رمز عبور باید حداقل شش تا باشد، شامل حروف کوچک و بزرگ، عدد و نشانه ها