دوست یابی مدارس، ثبت نام کنید و با مدارس دیگر دوست شوید
هدف این سایت این است که دانش آموزان مدارس بخش های مختلف ایران با هم دوست شوند تا بتوانند کمک های علمی اقتصادی به یکدیگر بکنند، مدرسه ای در شمال شهری بزرگ با مدرسه ای در یک روستای مرزی فقیر